News : สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง จำกัด ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้จากเดิม 120 งวด เป็น 150 งวด และให้สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ โครงการ "ส่งความสุขสู่ ปี ๒๕๕๙"
- ปิดการซื้อทุนเรือนหุ้น
- หลักเกณฑ์และวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบ
- คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
- การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
-
การเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
- ยกเลิกการใช้ทุนเรือนหุ้นฯ เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26
- ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ โครงการกู้วิกฤตเศรษฐกิจสมาชิกสหกรณ์
- การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25
- ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (แบบฟอร์มขอกู้พิเศษ)

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24
1. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์การขอยื่นกู้เงินสามัญใหญ่
2. การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้สามัญ
3. การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกู้เงินกู้ฉุกเฉิน
4. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
5. การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23
1. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก
2. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินสามัญใหม่
3. หลัก เกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก้สมาชิกสหกรณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (แบบฟอร์มขอกู้พิเศษ)
4. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22
- แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดแนวทางการพิจารณาคำขอกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์

 

 

 

 

   

หลักการสหกรณ์

สหกรณ์ (Cooperatives) คือ องค์กร ๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินงานทั้งในด้านความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การที่สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยตนเองความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และมีความเป็นเอกภาพ และในขณะเดียวกันสมาชิดสหกรณ์ก็มีความเชื่อมั่นในความสุจริต ความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจาผู้ริเริ่มการสหกรณ์

Read more...

   
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.00 %
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.00 %
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.25 %
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.50 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.25 %
เงินกู้สามัญทั่วไป
6.25 %
เงินกู้พิเศษ
6.25 %
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
เงินสามัญทั่วไป (ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน)
5.25 %
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.25 %
เงินกู้สามัญทั่วไป
6.25 %
เงินกู้พิเศษ
6.25 %
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552
เงินกู้ฉุกเฉิน
5.75 %
เงินกู้สามัญทั่วไป
5.75 %
เงินกู้พิเศษ
5.75 %
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Latest News

  • Popular

Google Chrome

โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย ดาวน์โหลด ฟรี!

Adobe Reader

โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ดาวน์โหลด ฟรี!