News : สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง จำกัด ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้จากเดิม 120 งวด เป็น 150 งวด และให้สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ประโยชน์ของการออม

ประโยชน์ของการออมมีประโยชน์ต่อผู้ออม และต่อประเทศดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้ออม
1. เพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยที่รายได้ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้องออมเงินไว้ใช้บริโภคเมื่อรายได้ตกต่ำหรือขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย  เป็นต้น
2. เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเช่นการออมเพื่อ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโดยหวังผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจาก ส่วนต่างราคาซื้อขาย

ประโยชน์ต่อประเทศ
 1. การออมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานและ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนการลงทุนการผลิตของประเทศและการจ้างงาน เป็นต้น
 2. สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความ ผันผวนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทำให้การลงทุนในระดับประเทศไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดับสูงและต่อเนื่อง รวมทั้งนำเงินออมไปลงทุนในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมนำมาสู่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ง่าย ดังกรณีปี 2540 ดังนั้น การออมจึงนับว่า มีความสำคัญค่อนข้างมากเพื่อรองรับการลงทุน  และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและต่อผู้ออมเองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตระยะยาว จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารวมพลังสร้างกลุ่มวัฒนธรรมการออมใหม่ อย่างไรก็ตามปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการออมที่ยั่งยืนคือการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย ในทางตรงกันข้ามการออมมิได้หมายถึงการตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปโดย ไม่จ่ายจนถึงระดับหนึ่งก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน

Google Chrome

โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย ดาวน์โหลด ฟรี!

Adobe Reader

โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ดาวน์โหลด ฟรี!